SEMINARS IN SWEDISH

Utrota extrem fattigdom genom vetenskaplig forskning & socialt företagande i länder söder om Sahara Afrika.

 

Kundnyttan

– ökad förståelse för människor som lever i andra kulturer, 
– ökad förståelse för hur Sverige bäst kan samarbete med länder i Afrika för att nå utvecklingsmålen, 
– presentation av HR&Ss innovativa och unika “management strategies” som skapar samarbete på lika villkor mellan “fattiga” och “rika” länder, 
– presentation av hur HR&S driver arbetet med att paradigmskifte där i) bistånds beroende ersätts socialt företagande som ger rättvis och ömsesidig vinst och ii) extrem fattigdom utrotas.

Ämnesområden

Seminarierna skräddarsys och kan till exempel handla om nedanstående:

1.    En värld utan extrem fattigdom

Det är orimligt att så många människor fortfarande lever i extrem fattigdom. Det traditionella utvecklingsbiståndet måste förstärkas. De krävs internationellt jämlikt samarbete som förenklar för lokala aktörer inom vetenskaplig forskning, innovation och socialt företagande att initiera, utforma och implementera sida idéer och samtidigt generera intäkter. Samarbetet måste vara effektivt, ärligt, relevant, professionellt, till ömsesidig nytta, hållbart, opolitiskt och utan post-kolonial inverkan. Relationer måste byggas på tillit, tvärkulturell förståelse och respekt.

2.    Samarbete över kontinenter

För att tvärkulturella samarbeten ska vara framgångsrika krävs självinsikt, självtillit, respekt, dialog motivation och kunskap. Det krävs också gott ledarskap och god sammanhållning.  Alla medarbetare måste förstå och respektera människor som kommer från och lever i andra delar av världen. Det är inte alltid lätt men det blir lättare att förstå varandra om medarbetare har insikt i att människors värderingar speglar den sociala miljön och förändras när samhällen förändras, t.ex. vid övergång från jordbrukssamhället till industrisamhällen och vidare till kunskaps samhällen.

3.    Hållbara förändringar

Att arbeta med internationell utveckling är att arbeta med förändring. Förändring är i grunden svår. Hållbar förändring kräver förståelse för hur och varför en önskad förändring kan förväntas ske i ett visst sammanhang. Det måste vara tydligt vilka aktiviteter som är nödvändiga, och också vilka som är tillräckliga. I praktiken kan förändring bara genomföras av de personer som gynnas av förändringen.  Arbetet kräver gott samarbete, tillit, kommunikation och tvär-kulturell förståelse. Gruppen måste kunna lösa konflikter, ha energi att fortsätta i motgång och  känna ansvar för att nå framgång.

4.    Tillit

Människor tenderar att gynna sina närmaste; sin familj, ras eller etnisk grupp. Att behandla resten av världen rättvist är ett resultat social utveckling och tillräckliga resurser. I ett utvecklingsperspektiv har länder som för närvarande använder en relativt rättvis fördelning av varor och tjänster, ett förflutet med andra normer och vi kan anta att de flesta länder med begränsade resurser är korrupta snarare än icke-korrupta. Korruption är alltså social praxis och inte en summa av enskilda människors handlingar. En annan social praxis att förstå och förhålla sig till är postkoloniala värdegrunder och utvecklingsbiståndets påverkan på människor prioriteringar. Samtidigt är respekt och förtroende avgörande för att vi ska lyckas, både inom affärsvärlden och i personliga relationer. T.ex. ökar förtroende ett företags effektivitet och konkurrensfördelar samtidigt som kostnaderna minskar.

5.    Nås de globala utvecklingsmålen ?

Ett stort antal biståndsaktörer världen över investerar enorma summor och tid i de globala utvecklingsmålen. Samtidigt visar Världsbankens rapporter att antalet extremt fattiga i Afrika ökar varje år. Nås uppställda mål och mäts resultat på ett effektivt och vetenskapligt sätt? Effektivitet förutsätter att implementering, insamling av mätdata och utvärdering sker i realtid så att strategier kan justeras parallellt med genomförandet. Vetenskapliga metoder kräver jämförelsekontroll, randomisering, kvantitativ statistik och kvalitativ sannolikhetsbedömning.

Presentatör

Cecilia Öman
Forskare, social företagare och förändringsledare med verksamhet i Afrika.

Cecilia är docent vid KTH, grundare av ett socialt företag och en ideell förening och har 20 års erfarenhet från nära samarbete med forskare, innovatörer och entreprenörer i Afrika. Med bred insikt inom många områden vill hon gärna dela med sig av sina erfarenheter. Cecilia är en erfaren och uppskattad talare, utbildare och coach.

Cecilia anser att det är orimligt att så många människor fortfarande lever i extrem fattigdom. Hon påstår att jämlikt internationellt samarbete kombinerat med lokal forskning, innovation och socialt företagande skapar de möjligheter som människor behöver för att ta sig ur fattigdomen. Hon påstår vidare att det krävs tålamod, en ärlig och stark vilja till förändring, praktiska strategier, tydliga handlingsplaner, gedigen förståelse för olika kulturer och livsmiljöer, samt ett stort och gott internationellt nätverk.  För att kunna implementera sina idéer i praktiken startade Cecilia ett socialt företag – Human Rights & Science (HR&S) och en ideell förening – Action10. Hon har utvecklat praktiska strategier och handlingsplaner som hon  implementerar i ett tio-tal länder i Afrika söder om Sahara. HR&S  drivs genom lokala enheter och beviljar lån med 10% ränta till sociala företagare samt utbildning, rådgivning, produkter, service, nätverk och lokal coachning.  Alla företag som HR&S samarbetar med har initierats av lokala aktörer. Tillsammans skapas tydliga mål, affärs- och genomförandeplaner samt transparens, tillit, effektivitet, god ekonomisk  redovisning, god infrastruktur och en respektfull tvärkulturell förståelse.  Utvärderingar sker i realtid och utmaningar adresseras omedelbart.

Cecilia är aktiv, innovativ och modig. Hon har sett mycket, sådant som är fantastiskt och sådant som inte borde ha hänt. Hon har samarbetat med många; rika och fattiga, mäktiga och bortglömda, högskoleutbildade och livsutbildade. Ibland begår hon misstag och då gör hon stor sak av att det inte ska hända igen.  Cecilia vill gärna dela med sig av sina erfarenheter och hon gör det på ett ärligt och engagerat sätt. Hon blandar vetenskapliga studier med egna erfarenheter från forskning och företagande i Afrika. Cecilia är professionell föreläsare och kursledare med 30 års erfarenhet, hon erbjuder seminarium, workshops och coachning och hon talar lika gärna på svenska som på engelska.

Erfarenheter 1

Cecilia tog civilingenjörsexamen i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Sedan arbetade hon som konsult och forskare vid Svenska Miljöinstitutet (IVL, Svenska Miljöinstitutet) i Stockholm, och tog samtidigt doktorsexamen KTH.  Efter tio på IVL började hon arbetade med forskningshandledning i fattiga länder vid International Foundation for Science (IFS), samtidigt som hon tog docent examen på KTH med inriktning mot vattenförvaltning i fattiga länder. Efter tio år på IFS började hon arbeta deltid med forskningshandledning i fattiga länder som biträdande programdirektör i kemivetenskap vid International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet. År 2009 grundade Cecilia volontärorganisationen Action10, www.action10.org i syfte att bekämpa extrem fattigdom och 2015 grundade hon ett social företag, Human Rights & Science (HR&S), www.humanrightsandscience.se, som samarbetar med vetenskapliga institutioner och sociala företag i länder Söder om Sahara Afrika.

Erfarenheter 2

 Cecilia arbetar för ett jämlikt internationellt samarbete istället för skapa biståndsberoende in “fattiga” länder som ett sätt att uppnå utvecklingsmålen. Hon har erfarenhet från vetenskaplig forskning och nära samarbete med olika slag aktörer i länder söder om Sahara Afrika. Cecilia tog docent examen med inriktning mot vattenförvaltning i fattiga länder, vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hon har arbetat som konsult och forskare vid Svenska Miljöinstitutet (IVL) i Stockholm, som forskningshandledare i fattiga länder vid International Foundation for Science (IFS), och som biträdande programdirektör i kemivetenskap vid International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet. År 2009 grundade Cecilia volontärorganisationen Action10, www.action10.org i syfte att bekämpa extrem fattigdom och 2015 grundade hon det socials företaget, Human Rights & Science (HR&S), www.humanrightsandscience.se, som samarbetar med vetenskapliga institutioner och sociala företag i länder Söder om Sahara Afrika.

How can you connect with us?

Place orders

Customers are welcome to  contact us through our Contact page.

unsplash - partners 2