Sustainable development seminars

Empowering international development collaboration

We do see the number of extremely poor people in Sub-Sahara African countries increasing every year. This is unacceptable.
Of course this can be avoided, but seemly not through the present methods of the Aid Industry.

HR&S offers a shift of paradigm.
Please join our seminars so that HR&S can present our practical strategy to you and we can discuss it together to be able to agree on how to act together.

Seminars in Swedish

Föreläsare Cecilia Öman,
Forskare, social företagare och förändringsledare med verksamhet i Afrika

 1. Cecilia erbjuder seminarier kring ökad tvärkulturell förståelse.
 2. Cecilia arrangerar också seminarier för människor och institutioner som är intresserade av att finna nya och bättre sätt att bistå utsatta människor. Hon presenterar metoder för att utrota extrem fattigdom, och metoder för att skapa jämlika samarbeten mellan aktörer i Europa och i Afrika. Cecilia erbjuder information om de metoder som hon har utvecklat och som HR&S använder i sitt utvecklingsarbete i länder söder om Sahara, pågående aktiviter, resultat, erfarenheter och lärdomar. 
 3. Hennes företag human Rights & Science (HR&S) erbjuder vidare unika möjligheter för människor och institutioner att stödja en hållbar utveckling i afrikanska länder söder om Sahara.  

Cecilia vänder sig till allmänheten generellt och också specifikt till till företag med en Corporate Social Responsability (CSR) agenda, till utvecklingsinstitutioner och filantroper. Seminarierna anpassas självklart till deltagarnas intresse och förväntas leda till ökad förståelse och till och med ett fördjupat engagemang.

 

Cecilia hävdar att extrem fattigdom kan utrotas genom lokal forskning, innovation och socialt företagande. Cecilia är docent i kemi från KTH, och arbetar som forskare, konsult och med forskningshandledning i Afrika. Hon har startat en volontärorganisation “Action10” och ett socialt företag “Human Rights & Science” i syftet att utrota extrem fattigdom och att ersätta biståndsberoende med jämlikt samarbete.

Cecilia tog civilingenjörsexamen i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Sedan arbetade hon som konsult och forskare vid Svenska Miljöinstitutet (IVL, Svenska Miljöinstitutet) i Stockholm, och tog samtidigt doktorsexamen KTH.  Efter tio på IVL började hon arbetade hon med forskningshandledning i fattiga länder vid International Foundation for Science (IFS), samtidigt som hon tog docent examen på KTH med inriktning mot vattenförvaltning i fattiga länder. Efter tio år på IFS började hon arbeta deltid med forskningshandledning i fattiga länder som biträdande programdirektör i kemivetenskap vid International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet. År 2009 grundade Cecilia volontärorganisationen Action10, www.action10.org i syfte att bekämpa extrem fattigdom och 2016 grundade hon ett social företag, Human Rights & Science (HR&S), www.humanrightsandscience.se, som samarbetar med vetenskapliga institutioner och sociala företag i länder Söder om Sahara Afrika.

Cecilia brinner för vetenskap, rent vatten, tvärkulturell respekt och fattigdomsbekämpning. Hon utmanar det faktum att antalet extremt fattiga människor i Afrika ökar varje år. Antalet har ökat med 150 miljoner under de senaste 20 åren, trots OECD:s statligt biståndsstöd på USD 150 miljoner per år. Biståndsprogrammen har pågått  i 60 år. Samtidigt står Afrika inför några av de tuffaste utmaningarna i världen: dåliga strategier för sjukdomshantering, dålig infrastrukturutveckling, osäker livsmedelsförsörjning, dålig hygien och sanitet, brist på dricksvatten och risker för klimatförändringar. Självklart presenterar forskare och innovatörer i Afrika fantastiska lösningar på nationella och internationella utmaningar, men problemet är att deras idéer ofta inte får vare sig uppmärksamhet eller stöd. Därför implementeras inte lokala rön och lokala företag startas inte, varför samhällen i Afrika saknar de produkter och tjänster som annars skulle ha tagit dem ut fattigdomen.

Cecilia har strukturerat sin utmaning genom att starta en frivilligorganisation, Action10, och ett socialt företag, Human Rights & Science (HR&S). Således utmanar HR&S och Action10 det faktum att antalet extremt fattiga människor i afrikanska länder ökar varje år, trots 60 år av bistånd. Visionen är ett paradigmskifte där biståndsberoende ersätts med internationellt jämlikt samarbete och extrem fattigdom utrotas. HR&S hävdar att vetenskaplig forskning, innovation, socialt företagande, lokala lösningar och internationellt jämlikt samarbete, driver förändringen. HR&S’ kompetens är vetenskaplig forskning, avancerade laboratorier, socialt företagande och hållbar global utveckling. Företaget erbjuder coachning, rådgivning, nätverk, lokala supportcenter och företagslån kombinerat med exakt bokföring. Vår ansats är att lösa de utmaningar som våra partners presenterar för oss och och att vägleda dem hela vägen fram tills dess att de har nått sina mål. Tillsammans utgör HR&S och Action10 ett nätverk av hundra personer som på olika sätt bidrar till verksamheten. HR&S har registrerat lokala avdelningar i tio länder i söder om Sahara Afrika,  samarbetar med universitet och laboratorier i dessa länder samt coachar 20 lokala sociala företag.

Cecilia vill gärna dela med mig av sina erfarenheter. Cecilia har utvecklat en “strategi för förändring” som hon gärna berättar om, hon presenterar gärna de 20 imponerande företag i länder söder om Sahara Afrika som HR&S och Action10 samarbetar med och hur dessa på ett hållbart sätt förbättrar livsvillkoren för utsatta grupper, om HR&S’ coachning i syfte att stärka den vetenskapliga kapaciteten vid vetenskapliga forskningsinstitutioner, kapaciteten hos avancerade laboratorier, samt nyttan med och vinsten hos sociala företag. Cecilia vill dessutom gärna bistå biståndsorganisationer med råd och vägledning kring en effektiv övergång från biståndsberoende till ett vinn-vinn jämlikt samarbete. HR&S är ett oberoende, fristående, innovativt, flexibelt och snabbt socialt företag. Cecilia berättar öppet och ärligt om vad hon och hennes kollegor har åstadkommit, vad hon inte har lyckats så bra med, vilka utmaningar som hon möter och hur hon och hennes kollegor löser dessa, vilka misstag hon har gjort och vad hon har lärt sig från dessa. HR&S strävar efter att lära sig av egna och andras misstag, ta faktabaserade beslut och att kombinera erfarenhet med vetenskapliga fakta. HR&S är ännu verksamt i begränsad skala med knappa resurser men medarbetarna brinner för att växa och att göra ännu större skillnad.

Referenser

 1. Anders KINDING
  Revisor, Rotary Club of Stockholm International, Sverige.
 2. Milly DARLSON
  Styrelseledamot, JAK Member bank, Sverige.
 3. Sune ERIKSSON
  CEO, Er DevCo Consultants AB, Sverige.
 4. Professor Karniyus S. GAMANIEL
  Previous Director, National Institute for Pharmaceutical Research and Development (NIPRID), Abuja, Nigeria.
 5. Ado DAN-ISA
  Bayero University, Kano, Nigeria.
 6. Professor Verdiana Grace Masanja
  Computational Mathematics,
  Nelson Mandela African Institution of Science and Technology (NM-AIST), Arusha, Tanzania.
 7. Milohum Mikesokpo DZAGLI
  Lomé University, Togo.
unsplash - dreams

Föreläsningsämnen

HR&S erbjuder unika möjligheter att bidra till en hållbar utveckling i afrikanska länder söder om Sahara.  Seminarierna är skräddarsydda och kombinerar åhörarnas intresseområde med HR&S’ verktyg, interventioner och erfarenheter. Vi vänder oss till beslutsfattare, utvecklings-institutioner, företag med CSR-program, leverantörer från Europa, filantroper och givare. Deltagere i våra seminarier får en ökad förståelse för verkligheten för människor som bor i länder Söder om Sahara, verktyg för att förbättra utsatta människors levnadsvillkor och erbjudanden om att delta i HR&S’ verksamheter när det finns ett överlapp mellan åhörarnas agenda och HR&S’ aktiviteter.

Corporate Social Responsability (CSR)

En brainstorming mellan våra afrikanska partners söder om Sahara och personal på företag som efterfrågar CSR-aktiviteter, kring lösningningar på utmaningar som identifierats av våra partner i Afrika söder om Sahara som är relaterad till kompetensen och erfarenheterna hos företaget som begär CSR. Detta kommer samtidigt att vara en tvärkulturell medvetenhetshöjande session som tar upp tvärkulturell förståelse och respekt. Evenemanget kommer vidare att innehålla en kort presentation av HR&S’ metod för fattigdomsbekämpning i allmänhet och extrem fattigdomsbekämpning i synnerhet samt HR&S’ strategi för att bidra till ett paradigmskifte; övergången från biståndsberoende till jämlikt partnerskap inom vetenskaplig forskning, socialt företagande och hållbar utveckling.

En värld utan extrem fattigdom

Det är orimligt att så många människor fortfarande lever i extrem fattigdom. Det traditionella utvecklingsbiståndet måste förstärkas. De krävs internationellt jämlikt samarbete som förenklar för lokala aktörer inom vetenskaplig forskning, innovation och socialt företagande att initiera, utforma och implementera sida idéer och samtidigt generera intäkter. Samarbetet måste vara effektivt, ärligt, relevant, professionellt, till ömsesidig nytta, hållbart, opolitiskt och utan post-kolonial inverkan. Relationer måste byggas på tillit, tvärkulturell förståelse och respekt.

Samarbete över kontinenter

För att tvärkulturella samarbeten ska vara framgångsrika krävs självinsikt, självtillit, respekt, dialog motivation och kunskap. Det krävs också gott ledarskap och god sammanhållning.  Alla medarbetare måste förstå och respektera människor som kommer från och lever i andra delar av världen. Det är inte alltid lätt men det blir lättare att förstå varandra om medarbetare har insikt i att människors värderingar speglar den sociala miljön och förändras när samhällen förändras, t.ex. vid övergång från jordbrukssamhället till industrisamhällen och vidare till kunskaps samhällen.

Hållbara förändringar

Att arbeta med internationell utveckling är att arbeta med förändring. Förändring är i grunden svår. Hållbar förändring kräver förståelse för hur och varför en önskad förändring kan förväntas ske i ett visst sammanhang. Det måste vara tydligt vilka aktiviteter som är nödvändiga, och också vilka som är tillräckliga. I praktiken kan förändring bara genomföras av de personer som gynnas av förändringen.  Arbetet kräver gott samarbete, tillit, kommunikation och tvär-kulturell förståelse. Gruppen måste kunna lösa konflikter, ha energi att fortsätta i motgång och  känna ansvar för att nå framgång.

Tillit

Människor tenderar att gynna sina närmaste; sin familj, ras eller etnisk grupp. Att behandla resten av världen rättvist är ett resultat social utveckling och tillräckliga resurser. I ett utvecklingsperspektiv har länder som för närvarande använder en relativt rättvis fördelning av varor och tjänster, ett förflutet med andra normer och vi kan anta att de flesta länder med begränsade resurser är korrupta snarare än icke-korrupta. Korruption är alltså social praxis och inte en summa av enskilda människors handlingar. En annan social praxis att förstå och förhålla sig till är postkoloniala värdegrunder och utvecklingsbiståndets påverkan på människor prioriteringar. Samtidigt är respekt och förtroende avgörande för att vi ska lyckas, både inom affärsvärlden och i personliga relationer. T.ex. ökar förtroende ett företags effektivitet och konkurrensfördelar samtidigt som kostnaderna minskar.

Nås de globala utvecklingsmålen ?

Ett stort antal biståndsaktörer världen över investerar enorma summor och tid i de globala utvecklingsmålen. Samtidigt visar Världsbankens rapporter att antalet extremt fattiga i Afrika ökar varje år. Nås uppställda mål och mäts resultat på ett effektivt och vetenskapligt sätt? Effektivitet förutsätter att implementering, insamling av mätdata och utvärdering sker i realtid så att strategier kan justeras parallellt med genomförandet. Vetenskapliga metoder kräver jämförelsekontroll, randomisering, kvantitativ statistik och kvalitativ sannolikhetsbedömning.

Date & venue

As agreed.

Price & payment

EUR 1000 per international institution.
Please, transfer the fee to HR&S Stockholm bank accounts before commencement of the seminar, no later than 30 days after the seminar.

You are welcome to contact us

Email: info@humanrightsandscience.se

Novarum

Vill du hjälpa en medmänniska. Vill du medverka till ett paradigm-skifte?

Please feel free to book Cecilia as a presenter through NOVARUM
https://novarum.se/talare-forelasare/item/cecilia-oman

In Swedish or in English

Som medmänniska är det många av oss som känner att jordens resurser borde fördelas rättvist. Men utvecklingsmålen som sattes år 2000 uppnåddes inte år 2015 som planerat, istället sattes nya mål med förhoppningen om att de ska uppnås år 2030. Men i stället för att minska så ökar antalet extremt fattiga människor i Afrika. Och detta med en hisnande hastighet, 150 miljoner fler extremt fattiga människor på 20 år. Det är förfärligt! Vi har en biståndsbudget från OECD på SEK 1, 5 triljoner om året och Sverige flera andra länder har gett bistånd i 60 år. Samtidigt står Afrika inför några av de tuffaste utmaningarna i världen: dåliga strategier för sjukdomshantering, dålig infrastrukturutveckling, osäker livsmedelsförsörjning, dålig hygien och sanitet, brist på dricksvatten och risker för klimatförändringar. Självklart presenterar forskare och innovatörer i Afrika fantastiska lösningar på nationella och internationella utmaningar, men problemet är att deras idéer ofta inte får vare sig uppmärksamhet eller stöd. Därför implementeras inte lokala rön och lokala företag startas inte, varför samhällen i Afrika saknar de produkter och tjänster som annars skulle ha tagit dem ut fattigdomen.Extremt fattiga människor har mycket begränsade möjligheter att förändra sin situation. Cecilia vill ge dessa människor just det, möjlighet att själva förändra sin situation. Hon strävar efter professionella metoder med mätbara och hållbara resultat.  Cecilia vill självklart samarbeta med utsatta människor på ett jämlikt och respektfullt sätt. Därför måste samarbetet bygga på en ömsesidig och väldefinierad nytta.  Cecilia hävdar att hon verkar för ett paradigm-skifte. Det är ju inte en enkel uppgift, men Cecilia är övertygad om att det ska fungera, och hon ger inte upp. Hon har grundat en volontärorganisation Action10 och ett socialt företag Human Rights & Science (HR&S). Hon vill skapa en stor och mäktig organisation som har god ekonomi, säkra inkomster, kvalificerad personal, professionellt arbetssätt och hög standard. I Cecilias strategi ingår att etablera ett nätverk av vetenskapliga forskare, innovatörer, social entreprenörer och belutsfattare som tillsammans når ut till behövande människor med de produkter och tjänster som de har uttryckt behov av. Hon har utvecklat ett management verktyg som hon erbjuder nyckel-institutioner, vilken tar hänsyn till de specifika förhållanden som råder i länder söder om Sahara och  etablerat lokala stöd paket.Mycket hat gått fel, men Cecilia lär sig av sina misstag och justerar verksamheten efter den nya kunskapen. Action10 och HR&S är fristående flexibla organisationer som snabbt och effektivt kan anpassas efter nya fakta. Mycket har också genererat goda resultat. Nu har HR&S lokala kontor i åtta länder söder om Sahara, samarbetar med lokala akademiska institutioner och 20 lokala företag. Vi har nått ut till 10,000 människor i extremt fattiga miljöer med produkter och tjänster som på olika sätt förbättrar deras levnadsvillkor.  Verksamheten sker i begränsad skala med knappa resurser, men medarbetarna brinner för att växa och att göra ännu större skillnad.Cecilia vill gärna dela med mig av sina erfarenheter. Hon erbjuder dig att bidra och välkomnar dig som vill fördjupa din kunskap och dig som vill bli bidra till vår verksamhet, t ex månadsgivare, filantroper, företag med “corporate social responsability” (CSR) verksamhet. Hon vänder sig också till bistånds- och välgörenhetsorganisationer med råd och vägledning kring en effektiv övergång från biståndsberoende till ett vinn-vinn jämlikt samarbete.

Kort
Cecilia utmanar det faktum att antalet extremt fattiga människor i Afrika ökar varje år. Visionen är ett paradigmskifte där biståndsberoende ersätts med internationellt jämlikt samarbete och extrem fattigdom utrotas. Cecilia hävdar att vetenskaplig forskning, innovation, socialt företagande, lokala lösningar och internationellt jämlikt samarbete, driver förändringen. Hon har grundat en frivilligorganisation, Action10, och ett socialt företag, Human Rights & Science (HR&S).  Ansatsen är att lösa de utmaningar som våra partners i länder söder om Sahara Africa presenterar för oss.

Cecilia berättar öppet och ärligt om vad hon och hennes kollegor har åstadkommit, vilka utmaningar som hon möter och hur hon och hennes kollegor löser dessa, vilka misstag hon har gjort och vad hon har lärt sig från dessa. HR&S strävar efter att kombinera erfarenhet med vetenskapliga fakta och att  ta faktabaserade beslut.

Cecilia har någonting viktigt att förmedla, vilket baseras på 15 engagerat arbete i Afrika söder om Sahara. Hon vill dela sina erfarenheter och inspirera till ett nytt sätt att samarbeta över kontinenter. Det berör oss alla, ända till skjutningarna i Sverige.

Om Cecilia 
Cecilia tog civilingenjörsexamen i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Sedan arbetade hon som konsult och forskare vid Svenska Miljöinstitutet (IVL, Svenska Miljöinstitutet) i Stockholm, och tog samtidigt doktorsexamen vid KTH.  Efter tio på IVL började hon arbetade hon med forskningshandledning i fattiga länder vid International Foundation for Science (IFS), samtidigt som hon tog docent examen på KTH med inriktning mot vattenförvaltning i fattiga länder. Efter tio år på IFS började hon arbeta deltid med forskningshandledning i fattiga länder som biträdande programdirektör i kemivetenskap vid International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet. År 2009 grundade Cecilia volontärorganisationen Action10 (www.action10.org) i syfte att bekämpa extrem fattigdom och 2015 grundade hon ett social företag, Human Rights & Science (HR&S), (www.humanrightsandscience.se) som samarbetar med vetenskapliga institutioner och sociala företag i länder Söder om Sahara Afrika.

More

Presentation av Cecilia

Cecilia brinner för vetenskap, rent vatten, tvärkulturell respekt och fattigdomsbekämpning. Hon utmanar det faktum att antalet extremt fattiga människor i Afrika ökar varje år. Antalet har ökat med 150 miljoner under de senaste 20 åren, trots OECD:s statligt biståndsstöd på USD 150 miljoner per år. Biståndsprogrammen har pågått  i 60 år. Samtidigt står Afrika inför några av de tuffaste utmaningarna i världen: dåliga strategier för sjukdomshantering, dålig infrastrukturutveckling, osäker livsmedelsförsörjning, dålig hygien och sanitet, brist på dricksvatten och risker för klimatförändringar. Självklart presenterar forskare och innovatörer i Afrika fantastiska lösningar på nationella och internationella utmaningar, men problemet är att deras idéer ofta inte får vare sig uppmärksamhet eller stöd. Därför implementeras inte lokala rön och lokala företag startas inte, varför samhällen i Afrika saknar de produkter och tjänster som annars skulle ha tagit dem ut fattigdomen.

Cecilia har strukturerat sin utmaning genom att starta en frivilligorganisation, Action10, och ett socialt företag, Human Rights & Science (HR&S). Således utmanar HR&S och Action10 det faktum att antalet extremt fattiga människor i afrikanska länder ökar varje år, trots 60 år av bistånd. Visionen är ett paradigmskifte där biståndsberoende ersätts med internationellt jämlikt samarbete och extrem fattigdom utrotas. HR&S hävdar att vetenskaplig forskning, innovation, socialt företagande, lokala lösningar och internationellt jämlikt samarbete, driver förändringen. HR&S’ kompetens är vetenskaplig forskning, avancerade laboratorier, socialt företagande och hållbar global utveckling. Företaget erbjuder coachning, rådgivning, nätverk, lokala supportcenter och företagslån kombinerat med exakt bokföring. Vår ansats är att lösa de utmaningar som våra partners presenterar för oss och och att vägleda dem hela vägen fram tills dess att de har nått sina mål. Tillsammans utgör HR&S och Action10 ett nätverk av hundra personer som på olika sätt bidrar till verksamheten. HR&S har registrerat lokala avdelningar i tio länder i söder om Sahara Afrika,  samarbetar med universitet och laboratorier i dessa länder samt coachar 20 lokala sociala företag.

Cecilia vill gärna dela med mig av sina erfarenheter. Cecilia har utvecklat en “strategi för förändring” som hon gärna berättar om, hon presenterar gärna de 20 imponerande företag i länder söder om Sahara Afrika som HR&S och Action10 samarbetar med och hur dessa på ett hållbart sätt förbättrar livsvillkoren för utsatta grupper, om HR&S’ coachning i syfte att stärka den vetenskapliga kapaciteten vid vetenskapliga forskningsinstitutioner, kapaciteten hos avancerade laboratorier, samt nyttan med och vinsten hos sociala företag. Cecilia vill dessutom gärna bistå biståndsorganisationer med råd och vägledning kring en effektiv övergång från biståndsberoende till ett vinn-vinn jämlikt samarbete. HR&S är ett oberoende, fristående, innovativt, flexibelt och snabbt socialt företag. Cecilia berättar öppet och ärligt om vad hon och hennes kollegor har åstadkommit, vad hon inte har lyckats så bra med, vilka utmaningar som hon möter och hur hon och hennes kollegor löser dessa, vilka misstag hon har gjort och vad hon har lärt sig från dessa. HR&S strävar efter att lära sig av egna och andras misstag, ta faktabaserade beslut och att kombinera erfarenhet med vetenskapliga fakta. HR&S är ännu verksamt i begränsad skala med knappa resurser men medarbetarna brinner för att växa och att göra ännu större skillnad.

Cecilia har utvecklat en “strategi för förändring” som hon gärna berättar om, hon presenterar gärna de 20 imponerande företag i länder söder om Sahara Afrika som HR&S och Action10 samarbetar med och hur dessa på ett hållbart sätt förbättrar livsvillkoren för utsatta grupper, om HR&S’ coachning i syfte att stärka den vetenskapliga kapaciteten vid vetenskapliga forskningsinstitutioner, kapaciteten hos avancerade laboratorier, samt nyttan med och vinsten hos sociala företag. Cecilia vill dessutom gärna bistå biståndsorganisationer med råd och vägledning kring en effektiv övergång från biståndsberoende till ett vinn-vinn jämlikt samarbete. HR&S är ett oberoende, fristående, innovativt, flexibelt och snabbt socialt företag.

Cecilia Öman
Forskare, social företagare och förändringsledare med verksamhet i Afrika.

Cecilia är docent vid KTH, grundare av ett socialt företag och en ideell förening och har 20 års erfarenhet från nära samarbete med forskare, innovatörer och entreprenörer i Afrika. Med bred insikt inom många områden vill hon gärna dela med sig av sina erfarenheter. Cecilia är en erfaren och uppskattad talare, utbildare och coach.

Cecilia anser att det är orimligt att så många människor fortfarande lever i extrem fattigdom. Hon påstår att jämlikt internationellt samarbete kombinerat med lokal forskning, innovation och socialt företagande skapar de möjligheter som människor behöver för att ta sig ur fattigdomen. Hon påstår vidare att det krävs tålamod, en ärlig och stark vilja till förändring, praktiska strategier, tydliga handlingsplaner, gedigen förståelse för olika kulturer och livsmiljöer, samt ett stort och gott internationellt nätverk. För att kunna implementera sina idéer i praktiken startade Cecilia ett socialt företag – Human Rights & Science (HR&S) och en ideell förening – Action10. Hon har utvecklat praktiska strategier och handlingsplaner som hon implementerar i ett tio-tal länder i Afrika söder om Sahara. HR&S drivs genom lokala enheter och beviljar lån med 10% ränta till sociala företagare samt utbildning, rådgivning, produkter, service, nätverk och lokal coachning. Alla företag som HR&S samarbetar med har initierats av lokala aktörer. Tillsammans skapas tydliga mål, affärs- och genomförandeplaner samt transparens, tillit, effektivitet, god ekonomisk redovisning, god infrastruktur och en respektfull tvärkulturell förståelse. Utvärderingar sker i realtid och utmaningar adresseras omedelbart.

Cecilia är aktiv, innovativ och modig. Hon har sett mycket, sådant som är fantastiskt och sådant som inte borde ha hänt. Hon har samarbetat med många; rika och fattiga, mäktiga och bortglömda, högskoleutbildade och livsutbildade. Ibland begår hon misstag och då gör hon stor sak av att det inte ska hända igen. Cecilia vill gärna dela med sig av sina erfarenheter och hon gör det på ett ärligt och engagerat sätt. Hon blandar vetenskapliga studier med egna erfarenheter från forskning och företagande i Afrika. Cecilia är professionell föreläsare och kursledare med 30 års erfarenhet, hon erbjuder seminarium, workshops och coachning och hon talar lika gärna på svenska som på engelska.

Som medmänniska är det många av oss som känner att jordens resurser borde fördelas rättvist. Men utvecklingsmålen som sattes år 2000 uppnåddes inte år 2015 som planerat, istället sattes nya mål med förhoppningen om att de ska uppnås år 2030. Men i stället för att minska så ökar antalet extremt fattiga människar i Afrika. Och detta med en hisnande hastighet, 150 miljoner fler extremt fattiga människor på 20 år. Det är förfärligt! Vi har en biståndsbudget från OECD på SEK 1, 5 trillioner om året och Sverige flera andra länder har gett bistånd i 60 år. 

Samtidigt står Afrika inför några av de tuffaste utmaningarna i världen: dåliga strategier för sjukdomshantering, dålig infrastrukturutveckling, osäker livsmedelsförsörjning, dålig hygien och sanitet, brist på dricksvatten och risker för klimatförändringar. Självklart presenterar forskare och innovatörer i Afrika fantastiska lösningar på nationella och internationella utmaningar, men problemet är att deras idéer ofta inte får vare sig uppmärksamhet eller stöd. Därför implementeras inte lokala rön och lokala företag startas inte, varför samhällen i Afrika saknar de produkter och tjänster som annars skulle ha tagit dem ut fattigdomen.

Extremt fattiga människor har mycket begränsade möjligheter att förändra sin situation. Cecilia vill ge dessa människor just det, möjlighet att själva förändra sin situation. Hon strävar efter proffesionella metoder med mätbara och hållbara resultat.  Cecilia vill självklart samarbeta med utsatta människor på ett jämlikt och respektfullt sätt. Därför måste samarbetet bygga på en ömsesidig och väldefinierad nytta.  Cecilia hävdar att hon verkar för ett paradigm-skifte. 

Det är ju inte en enkel uppgift, men Cecilia är övertygad om att det ska fungera, och hon ger inte upp. Hon har arbetat dag och natt i 15 år med detta i fokus. Hon har grundat en volontär organisation Action10 och ett socialt företag Human Rights & Science (HR&S). Hon vill skapa en stor och mäktig organisation som har god ekonomi, säkra inkomster, kvalificerad personal, professionellt arbetssätt och hög standard. Under dessa 15 år har mycket hat gått fel, men Cecilia lär sig av sina misstag och justera genast verksamheten efter den nya kunskapen. Action10 och HR&S är fristående flexibla organisationer som snabbt och effektivt kan anpassas efter nya fakta. Mycket har också genererat goda resultat. Nu har HR&S lokala kontor i åtta länder söder om Sahara och har nått ut till 10,000 människor i extremt fattiga miljöer med produkter och tjänster som på olika sätt förbättrar deras levnadsvilkor.

I Cecilias strategi ingår att etablera ett nätverk av vetenskapliga forskare, innovatörer, social entreprenörer och belutsfattare som tillsammans når ut till behövande människor med de produkter och tjänster som de har utryckt behov av. Hon har utvecklat en management strategi som hon erbjuder ledningen för nyckel-institutioner med relevanta aktörer, vilken tar hänsyn till de specifka förhållanden som råder i länder söder om Sahara. Cecilia har också  etablerat lokala stöd paket som innhåller coachning, utbildning, expert råd, nätverk, tillgång till datorer och internet och företagslån. Dessa två verksamheter, management straegier och lokala stödpaket, samverkar för att nå ut till de extremt fattiga men också till andra utsatta människor.  Strategier, nätverk och lokala stödpaket är på plats, men i begränsad skala, så nu vill vi bara växa.  Vi avser att bli en aktör som gör avtryck och som tar många människor ur extrem fattigdom på ett hållbart sätt.

Cecilia erbjuder dig att bidra, du är välkommen att delta i ett unikt, faktabaserat och innovativt program som sätter din medmänniska i fokus. Ett paradigm-shifte som bygger på samarbete med, samt respekt och förståelse för, människor på andra platser och i andra miljöer. Vi välkomnar dig som vill fördjupa din kunskap och dig som vill bli bidra till vår verksamhet, t ex månadsgivare, filantroper, och företag med “corporate social responsability” (CSR) verksamhet.